Regulamin sprzedaży usług: szkoleń i kursów stacjonarnych w tym szkoleń i kursów on-line w sklepie internetowym www.kursochrony.pl

Sprzedaż szkoleń i zwanych Kursem ochrony jest Usługą za pośrednictwem strony internetowej www.kursochrony.pl jest realizowana przez Marka Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie Marek Kowalski 96-100 Skierniewice ul. Mickiewicza 11/13, NIP: 725 000 30 61,REGON: 470506178  ,

Adres do korespondencji: Marek Kowalski 96-100 Skierniewice ul. Mickiewicza 11/13

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: szkoleniasts@gmail.com

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Szkolenie, które może nosić nazwę potoczną np. „KURS OCHRONY” dostępne na stronie www.kursochrony.pl jest szkoleniem, którego twórcą jest Usługodawca,
2. Usługa – oferowane na stronie szkolenie online lub szkolenie stacjonarne,
3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
5. Operator Płatności – Przelewy24.pl, którego właścicielem jest PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 7792369887, REGON 301345068, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 zł, opłaconym w całości oraz wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez KNF -Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza
6. Regulamin – niniejszy regulamin
7. Urządzenie – komputer lub inne urządzenie Kupującego, w tym mobilne zdolne do połączenia z Internetem, posiadające przeglądarkę, a w przypadku Usługi porada online dodatkowo z zainstalowanym Skype, posiadające wbudowaną lub przyłączaną kamerę, głośnik i mikrofon
8. Strona – strona internetowa sklepu dostępna pod adresem www.kursochrony.pl
9. Sprzedawca – Marek Kowalski 96-100 Skierniewice ul. Mickiewicza 11/13, NIP: 725 000 30 61,REGON: 470506178

§2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż szkoleń i kursów online jak również szkoleń i kursów stacjonarnych oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci szkolenia.
  2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  a) dostęp do Internetu,
  b) standardowy system operacyjny,
  c) standardowa przeglądarka internetowa,
  d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  3. Do korzystania z Usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  a) dostęp do Internetu, najlepiej z szybkością odbierania 10 Mbps lub większą dla plików video (pliki audio mają mniejsze wymagania prędkości odbierania),
  b) standardowy system operacyjny,
  c) standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
  d) w przypadku szkoleń i kursów online dostęp do urządzenia z kamerą, głośnikami i mikrofonem lub zestawem słuchawek z mikrofonem oraz z zainstalowanym programem Skype, a także posiadanie aktywnego konta Skype
  e) standardowa przeglądarka plików, w tym np.: .pdf (np. AdobeReader),
  f) możliwość odtwarzania plików audio i wideo,
  g) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  h) umowa zakupu usług
  4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
  6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
  7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego www.kursochrony.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§3
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Szkolenie zwane też potocznie Kursem stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Szkolenia zwanego też potocznie Kursem ochrony przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Szkolenia i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§4
Zakup Usług

 1. W celu zakupu szkolenia lub kursu online lub szkolenia kursu stacjonarnego  zwanych dalej Usługą, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  a) wybrać usługę np. szkolenie lub kurs spośród dostępnych Usług w ofercie na Stronie www.kursochrony.pl . Ceny usług mogą się różnić w zależności od rodzaju usług lub ich pakietów,
  b) kliknąć w przycisk „Kup teraz za xxx PLN”, aby wybrać Kurs do zakupienia oraz „Przejdź do Kasy” w celu dokończenia Zamówienia i wykonania płatności,
  c) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru płatności przelewem bankowym lub kartą u Operatora Płatności Przelewy24.pl. Jedyną formą płatności za Usługę jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności,
  d) w przypadku chęci otrzymania Faktury VAT dla firm zarejestrowanych w Polsce kliknij w okienko Chcę otrzymać Fakturę VAT i wypełnij dane do Faktury VAT. Podaj prawidłowe dane i NIP
  e) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Usługi,
  f) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybraną Usługę.
  3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę na Usługę, a w przypadku usługi szkolenia kursu online lub szkolenia kursu stacjonarnego Umowę o dostarczenie treści i przeprowadzenie kursu ochrony. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę VAT.

§5
Udostępnienie i korzystanie ze szkolenia

 1. Zakupione Szkolenie kurs ochrony zostanie przeprowadzone po zebraniu grupy chętnych osób tj min 15 osób , lub grupy mniejszej za zgodą Organizatora kursu ochrony.
  2. Informacje o rozpoczęciu kursu będą wysyłane na adres mailowy osoby która dokonała zgłoszenia i zakupiła kurs,
 2. Korzystanie ze Szkolenia kursu online odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.
  4. Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia online lub stawia się na szkolenia stacjonarne. Sprzedawca w wyjątkowej sytuacji może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Szkolenia w trybie on-line, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem.
  5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zalogowanie się przez Kupującego do serwisu Sprzedającego oferującego szkolenie online jest równoznaczne z jego odsłuchaniem i odtworzeniem oraz z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
  6. Prosimy Państwa o nie udostępnianie swoich danych dostępowych tj. logowania do panelu kursanta osobom trzecim, gdyż w trosce o Państwa bezpieczeństwo monitorujemy Państwa proces logowania i w przypadku logowania z innego adresu, system monitorujący bezpieczeństwo połączeń może zablokować czasowo Państwa dostęp do Waszego Panelu kursanta.
 3. Kupujący zobowiązany jest po dokonaniu zakupu szkolenia kursu na stronie www.kursochrony.pl do poinformowania Sprzedawcy: Marek Kowalski 96-100 Skierniewice ul. Mickiewicza 11/13, NIP: 725 000 30 61,REGON: 470506178 telefonicznie 515 231 518 o dokonaniu zakupu oraz pozostawienia numeru telefonu do kontaktu.

§6
Usługa porady online

 1. Zakupiona Usługa porady online zostanie potwierdzona Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych potwierdzających wyłączny i przynależny termin Usługi porady dla Kupującego, w tym wybrany przez Kupującego dzień i godzinę oraz dane do połączenia się online poprzez Skype.
  2. Dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.
  3. Kupujący potwierdza swoją gotowość i dostęp do Urządzenia, Internetu i aktywnego konta Skype umożliwiającego jego połączenie ze Sprzedającym w programie Skype, w tym poprzez video-odbieranie obrazu, dźwięku i nadawanie obrazu (kamera) i dźwięku (mikrofon). Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione braki u Kupującego w tym zakresie.
  4. W przypadku, gdy z powodów niezależnych od Kupującego, Kupujący nie może odbyć porady online w ustalonym w Umowie terminie poinformuje niezwłocznie Sprzedającego na adres email podany w regulaminie, ale nie później niż na 72 godziny przed terminem porady online. Strony dołożą starań, aby ustalić nowy i ostateczny termin porady online dogodny dla Stron.
  5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że połączenie się przez Kupującego ze Sprzedającym, w tym poprzez Skype w ramach zakupionej usługi-porady online jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.

 

§7
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu szkolenie wolne od wad. ???? nie wiem co to oznacza
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli szkolenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
  3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę szkolenia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres szkoleniasts@gmail.com
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§8
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.kursochrony.pl/polityka-prywatnosci

§9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami, w tym o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
  4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.